Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel (platí pro fyzické osoby) odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Hamlet Dallakjan, se sídlem Pod Hvězdárnou 210/5, 415 01 Teplice, identifikační číslo: 08720894, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na info@dallakjan.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář(viz níže) pro odstoupení od smlouvy. I když to není Vaší povinností, urychlí to způsob vyřízení.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním. 


Doporučený vzor odstoupení od smlouvy

Vzor je potřeba vyplnit, podepsat, naskenovat a odeslat na naši emailovou adresu:  info@dallakjan.cz. Nezapomeňte, prosím, do přílohy přiložit Fakturu za zboží.

Odesílatel:

Jméno a příjmení:
Bydliště:
(e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Hamlet Dallakjan
IČO: 08720894
Se sídlem: Pod Hvězdárnou 210/5, 415 01 Teplice
 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Dne ………… jsem ve Vašem internetovém obchodě www.dallakjan.cz objednal zboží……………………, číslo objednávky……………, v hodnotě…….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne……..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši……………Kč a …………..Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………………………..nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V …………..............dne ………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

 

Doporučujeme přiložit tyto přílohy:
Faktura

 

X
POZOR! Vzali jsme si na chvíli volno a mezi 27.10 - 6.11. bude kamenná prodejna uzavřena.

Eshop funguje dále a vaše objednávky po návratu ihned odešleme!

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkný den.